stadgar

                       


                       Storkåges Hembygdsförenings stadgar


     § 1      Föreningens namn är Storkåge hembygdsförening


     § 2      Föreningens ändamål är att tillvarataga,främja  och levandegöra Storkåge bys historia

                från äldre tid till nutid,samt att bevaka den utveckling som sker och samarbeta med liknande föreningar.


     § 3      Medlemskap erhålles av envar som till föreningen erlagt avgift.


     § 4      Organ är Årsmötet ,Styrelsen, Valberedningen och Revisorerna.


     § 5      Årsmötet hålles senast vid april månads utgång.Kallelse skall ske senast tio dagar innan årsmötet.

                Alla närvarande medlemmar har rösträtt vid årsmötet som skall behandla följande ärenden:

               

                Val av ordförande att leda förhandlingarna.

                Val av sekreterare att föra protokoll vid sammanträdet.

                Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.

                Fråga om mötets stadgeeliga utlysande.

                Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas utlåtande.

                Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen.

                Val av ordförande och styrelseledamöter med suppleanter då deras mandat utgår.

                Val av två revisorer med lika många suppleanter.

                Beslut om årsavgift.

                Styrelsens redovisning av planer för den fortsatta verksamheten.

                Andra till årsmötet väckta motioner och frågor.

                Övriga frågor.


     § 6      Styrelsen som utses av årsmötet skall bestå av lägst 5 och högst 8 ledamöter.

                Samtliga väljes för ett år och utsea inom sig vice ordförande sekreterare och kassör.

                Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmöterna och skalll sammanträda vid behov.

                Styrelsen är beslutmässig när fyra eller minst hälften av ledamöterna är närvarande.


     § 7      Valberedningen skall bestå av tre ledamöter och utses för ett år av årsmötet,som också utser sammankallande

                valberedningen skall förbereda nästföljande årsmötes valärenden.


     § 8      Revisorer deras antal skall vara två och lika många suppleanter som skall granska föreningens räkenskaper.De väljs för ett år


     § 9      Firmatecknare äe föreningens ordförande och kassör var för sig.


     § 10    Beslut vid årsmöte och styrelsemöte fattas med så kallad enkel majoritet.


     § 11    Revision föreningens verksamhetsår avslutas per kalenderår och skall överlämmnas för revision samt fyra veckor före årsmötet.


     § 12    Stadgeändringar kan göras av årsmötet genom beslut med två tredjedels majoritet vid två på varabdra följande årsmöten.


     § 13    Upplösning av föreningen kan med beslut om hur föreningens tillgångar skall disponeras ske genom beslut med två tredjedels majoritet

               vid två på varandra följande årsmöten.